Now showing items 1-20 of 1454

  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway 

   Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Haugrønning, Vilde; Vittersø, Gunnar; Grøva, Lise; Kvingedal, Torhild; Espelien, Ingvild; Kubberød, Elin (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Fra prosjektet startet i 2015 og frem til slutten i 2019 har KRUS hatt to mål: å forbedre markedet for og verdien av norsk ull og kartlegge mulighetene for lokal produksjon som et skritt mot bærekraft i klesindustrien. ...
  • Hva skjer med ventilasjonens effektivitet? 

   Bakken, Geir Atle (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
   Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført ...
  • Elektromagnetiske felt i bygninger 

   Bryn, Lars Petter Furuheim; Dyrkolbotn, Ørjan (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt ...
  • Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg 

   Larsen, Gregor Skaug; Aalrust, Terje Sunnanå; Karayazgan, Kay Deniz (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
   Prosjektgruppen har suksessfullt prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som opfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ...
  • Behovsstyrt ventilasjon – CO2-sensorer 

   Brunell, Erik Esrød; Setsaas, Joakim Forsmann; Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
   Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i ...
  • Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil 

   Moltke-Hansen, Charlotte L.; Park, Katrine; Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo, 2011-05-24)
   Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til ...
  • GK Varmepumpe koblet mot sjøvann og solenergi: Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg. 

   Halvorsen, Henriette; Valdemarsson, Teresa; Skregelid, Stine Lise F.; Veddeng, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; ...
  • Ingeniør Lages gassturbin 

   Håheim, Fredrik; Mir, Imran; Svenn, Greger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-23)
   Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil ...
  • Energiforbruk i landets første passivhusskole 

   Nesset, Dag Robert; Johannesen, Håkon Rokne; Bukholm, Kjell Gunnar (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
   denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse ...
  • Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore 

   Hesler, Raimond; Hille, Mina; Økland, Rachel W. (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima ...
  • BIM – implementering & tekniske effekter 

   Nøkkevangen, Andreas; Stenhaug, Joakim; Thurmann-Nielsen, Henrik; Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
   I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor ...
  • VSM+A3: Kontinuerlig forbedring med Value Stream Mapping og A3-rapportering 

   Heimdal, Espen; Harstad, Aleksander (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
   Value Stream Mapping er et verktøy fra Lean Construction som har stor gjennomslagskraft til å avsløre sløseriet i produksjonen. Kartleggingen brukes til å forbedre verdistrømmen til en aktivitet gjennom å fjerne sløseri ...
  • Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder - En case med Gantt, flowline og 4D BIM 

   Stenberg, Cathrine Høglo; Skaug, Lars Marius Brovold; Fjeld, Hanne Pretorius (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. ...
  • Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll 

   Sørlie, Julie; Ullah, Samee; Hamang, Kristian; Jarnskjold, Nils M Tobias (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-23)
   Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for ...
  • Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus 

   Gundersen, Kristoffer; Schonhowd, Emil; Tosterud, Jens Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-22)
   Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste ...
  • Seismisk analyse av Haakons VII`S Gate 10 

   Amara, Youcef; Agourram, Mohammed; Almassri, Shaban (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   Rambøll Norge AS fikk i oppdrag fra Storebrand Eiendom AS om å komme med en løsning på 3 nye etasjer over en eksisterende konstruksjon som de har i Haakons VII’s gate 10. Dette bygget består av kontorarealer og ligger meget ...
  • Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima 

   Young, Katarina; Elveland, Suzanne; Trømborg, Helga (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-21)
   Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, ...
  • Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter 

   Belibi, André Ulrich; Ghebreselasie, Hanibal Muruts; Haile, Mathiewos Raesu (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
   Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre ...
  • Overvannshåndtering og saltpåvirking ved Stormosen Bru og Søndre Brutjern 

   Hansen, Kristoffer Søvre; Yven, Eirik; Memovic, Emir (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-16)
   Hensyn til miljø og omkringliggende natur har tidligere blitt nedprioritert ved nye veiprosjekter. I takt med at samfunnet generelt har større fokus på bevaring av miljøet, har også Statens Vegvesen blitt mer bevisste rundt ...