Now showing items 1-20 of 1460

  • Evaluering av Lesevenn. Høytlesning for barn, utført av sanitetskvinner 

   Gotehus, Aslaug (NOVA, Oslomet, 2019)
   NOVA har på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) evaluert prosjektet «Lesevenn». Lesevenn er høytlesning for barn, og utføres av frivillige tilknyttet lokale sanitetsforeninger. Aktiviteten drives i samarbeid ...
  • Menneskerettigheter og etisk forbruk 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Ved hjelp av en spørreundersøkelse finner vi at de fleste nordmenn har begrenset tro på forbrukermakt. Imidlertid er det stadig flere som bedriver boikott av spesielle varemerker eller produkter fra spesifikke land. ...
  • En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • Veier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. NAV FoU-prosjekt 2016-2019 

   Wangen, Grete (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
   Denne rapporten er resultatet av et forsøks- og utviklingsprosjekt gjennomført på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i perioden 2016 til 2019. Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV. Prosjektet besto i en ...
  • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

   Vittersø, Gunnar (red.) (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Klima- og miljøtiltak griper direkte inn i folks hverdagsliv og får konsekvenser for tingene vi skaffer og hvordan vi bruker dem. I dette notatet utforsker vi hvilke dilemmaer og valg både forbrukere og myndigheter står ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen 

   Danielsen, Eirin Mo (NOVA, Oslomet, 2019)
   NOVA har på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) evaluert tiltaket «Ressursvenn». En ressursvenn er en frivillig kvinne som skal tilby sosial støtte til en voldsutsatt person som befinner seg i reetableringsfasen ...
  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway 

   Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Haugrønning, Vilde; Vittersø, Gunnar; Grøva, Lise; Kvingedal, Torhild; Espelien, Ingvild; Kubberød, Elin (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Fra prosjektet startet i 2015 og frem til slutten i 2019 har KRUS hatt to mål: å forbedre markedet for og verdien av norsk ull og kartlegge mulighetene for lokal produksjon som et skritt mot bærekraft i klesindustrien. ...
  • Hva skjer med ventilasjonens effektivitet? 

   Bakken, Geir Atle (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
   Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført ...
  • Elektromagnetiske felt i bygninger 

   Bryn, Lars Petter Furuheim; Dyrkolbotn, Ørjan (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt ...
  • Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg 

   Larsen, Gregor Skaug; Aalrust, Terje Sunnanå; Karayazgan, Kay Deniz (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
   Prosjektgruppen har suksessfullt prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som opfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ...
  • Behovsstyrt ventilasjon – CO2-sensorer 

   Brunell, Erik Esrød; Setsaas, Joakim Forsmann; Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
   Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i ...
  • Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil 

   Moltke-Hansen, Charlotte L.; Park, Katrine; Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo, 2011-05-24)
   Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til ...
  • GK Varmepumpe koblet mot sjøvann og solenergi: Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg. 

   Halvorsen, Henriette; Valdemarsson, Teresa; Skregelid, Stine Lise F.; Veddeng, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; ...
  • Ingeniør Lages gassturbin 

   Håheim, Fredrik; Mir, Imran; Svenn, Greger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-23)
   Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil ...
  • Energiforbruk i landets første passivhusskole 

   Nesset, Dag Robert; Johannesen, Håkon Rokne; Bukholm, Kjell Gunnar (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
   denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse ...
  • Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore 

   Hesler, Raimond; Hille, Mina; Økland, Rachel W. (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima ...
  • BIM – implementering & tekniske effekter 

   Nøkkevangen, Andreas; Stenhaug, Joakim; Thurmann-Nielsen, Henrik; Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
   I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor ...