Now showing items 1-20 of 1539

  • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
  • NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership 

   Holm-Hansen, Jørn (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-03)
   Covering the period since 2014, this evaluation describe the political context in which Russian environmentalist organisations operate within and how they cope with the situation. NU’s Russia Project has provided NU’s two ...
  • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

   Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
   In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
  • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

   Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
   Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
  • “Familie for første gang” Norwegian Nurse-Family Partnership (NFP) Pilot. Final Report on a Four-Year Real-Time Evaluation 

   Pedersen, Eirin; Ballo, Jannike Gottschalk; Nilsen, Wendy (Work Research Institute AFI, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
   The Work Research Institute (AFI) at OsloMet – Oslo Metropolitan University, Norway, conducted a four-year real-time evaluation (2016-2019) of the implementation of the Nurse-Family Partnership (NFP) programme in Norway. ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (NOVA, Oslomet, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy 

   Mentzoni, Tatiana Maximova; Værhaug, Kristin; Stene, Line; Thevik, Camilla (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019)
   Denne håndboken er basert på erfaringer fra et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved ...
  • Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Bøyum, Live Standal (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2019)
   The aim of this report is to investigate what characterises the perceptions of and preferences in EU consumer policy of various actor types that are involved in shaping and implementing this policy. More specifically, ...
  • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg 

   Wittrock, Christian; Ingelsrud, Mari Holm; Norvoll, Reidun (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
   Rapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt ...
  • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
   Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...
  • Ungdata. Ung i Distrikts-Norge 

   Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2020)
   Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det og hva de driver med på fritida. ...
  • Arbeidsinkludering og mentor. Inkluderingskompetanse gjennom samskaping 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Schafft, Angelika (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-01)
   Prosjektet handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser i inkluderingsforløp for brukere med store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (2019)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedprobl ...
  • Forbrukstrender 2016 - SIFO-survey 

   Lavik, Randi; Borgeraass, Elling (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2016)
   SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
  • Styring av arealutvikling på områdenivå 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
   Rapporten diskuterer uformelle arealplaner, og vurdere tiltak (inkludert endring i regelverk) som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå.
  • Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med ...
  • Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Berge, Sara; Dalseide, Astri Margareta; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til ...
  • Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. ...
  • Tilbud av usikret kreditt til norske hushold - Hvem er tilbyderne og hva tilbyr de? 

   Tangeland, Torvald (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
   Rapporten kartlegger tilbudet av usikret kreditt, i form av forbrukslån og kredittkort, rettet mot norske hushold. Rapporten er deskriptiv i sin form. Vi har identifisert 140 tilbydere av usikret kreditt. De fleste av dem ...
  • Market for wool sleepwear and beddring 

   Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
   The aim of this report is to give an overview of woolen sleepwear and bedding products that are available on the market. The analysis is made in three countries: Norway, Sweden and the UK. The work has been conducted by ...