Now showing items 1-20 of 1666

  • Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis? 

   Stokstad, Sigrid; Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-05)
   Leiegårdsloven gir kommunene forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder. Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende på vegne av beboerne, studentsamskipnad eller kommunen selv. Denne undersøkelsen av nyere praksis i Trondheim, ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard 

   Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, mens ...
  • Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Høgskolen i Oslo, 2002)
   Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...
  • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
  • Dommen over enhetsskolen : Når skolepolitikken utformes i rettssalen 

   Lundeberg, Ingrid Rindal (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Trondheim 6. februar 2001. Jeg har nettopp inntatt tilhørerbenken på andre rad i rettssal 2 i Trondheim Tinghus. Rettssaken som starter denne dagen og som jeg skal observere omhandler 26 år gamle Pål Lønnvik som har saksøkt ...
  • Hvordan påvirker fastlegeordningen legens skjønnsmessige avgjørelser? 

   Carlsen, Benedicte (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Paper presentert på seminaret Skjønn og dømmekraft ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, våren 2003. Arbeid under utarbeidelse. Studien fokuserer på fastlegen som forvalter av helsevesenets ressurser og ...
  • Profesjonsfag, fagdisipliner og tverrfaglige felt 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Dagens inndeling i fag og fagdisipliner tas ofte som en selvfølge og betraktes gjerne som en egenskap ved selve kunnskapen. Fag er imidlertid historisk gitte former for kunnskapsorganisering som kontinuerlig er i endring. ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

   Tveit, Bodil (Høgskolen i Oslo, 2004)
   I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
  • Change in job values during education 

   Dæhlen, Marianne (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...
  • Student Involvement and Learning Outcome in Professional Education in Norway 

   Havnes, Anton; Aamodt, Per O. (Høgskolen i Oslo, 2004)
   The main purpose of this paper is to test how learning outcome among students in professional education is affected by the background of the students or characteristics of the learning environment of the institution. The ...
  • European food safety: Mapping critical food practices and cultural differences in France, Norway, Portugal, Romania and the UK 

   Skuland, Silje Elisabeth (ed.) (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
   Editor: Silje Elisabeth Skuland. Authors: (alphabetical): Borda, D., Didier, P., Dumitraşcu, L., Ferreira, V., Foden, M., Langsrud, S., Maître, I., Martens, L. Møretrø, T., Nguyen-The, C., Nicolau, A. I.Nunes, C., Rosenberg, ...
  • Organisational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This paper compares the level of organisational commitment in professional groups ...
  • Autonomi og evidensbasert praksis 

   Ekeland, Tor-Johan (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
  • Kompetansebegrepet. Undervisning, underveis- og sluttvurdering etter fagfornyelsen 

   Spetalen, Halvor; Fossum, Hans-Oscar Sørheim; Kristiansen, Veronica Eker; Laugerud, Camilla Sundal; Solli-Sæther, Christian; Strøm, Kjetil Eiesland (Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet, 2020-05-20)
  • Connecting to professional knowledge 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
  • Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene 

   Mastekaasa, Arne; Terum, Lars Inge (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Artikkelen belyser studentenes generelle tilfredshet med utdanningene samt med mer spesifikke sider som undervisningsplanlegging, lærere og yrkesrelevans. Ca. 4000 studenter ved åtte læresteder inngår i analysene. Data er ...
  • Studiekvalitet: hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene? 

   Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per Olaf (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Høsten 2004 arrangerte Rektoratet, SEFIA, SPS og PUS en seminarrekke om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Det foreliggende notatet er skrevet av Jens-Christian Smeby og Per Olaf Aamodt med utgangspunkt i innledningen ...
  • The Possibility of Bildung in Professional Education: Teacher Education as a Case for Study 

   Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2004)
   It is widely accepted that being professional implies having a certain knowledge-based repertoire at your disposal, a repertoire that will make you able to meet the client-related aims and objectives given by society. I ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...