Now showing items 1-12 of 12

  • Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

   Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (NOVA, Oslomet, 2019)
   NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
  • Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn (NOVA, OsloMet, 2019)
   Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. ...
  • Barnevern i møte med mangfold. Evaluering av en kommunikasjonskampanje 

   Falch-Eriksen, Asgeir; Dæhlen, Marianne (NOVA, Oslomet, 2019)
   I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen var rettet mot tre språkgrupper i Norge: polsk, somali og engelsk. Kampanjen ble gjennomført i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...
  • Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...
  • «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
   Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstiden 

   Unknown author (NOVA, OsloMet, 2020)
   Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskole har siden 2016 hatt et forskningssamarbeid der målet er å få mer kunnskap om ungdoms idretts-deltakelse. Denne brosjyren viser noen hovedresultater fra ...
  • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
   Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
  • Kommunale boliger for vanskeligstilte i Oslo - utfordringer og dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor 

   Sørvoll, Jardar; Johannessen, Katja (NOVA, Oslomet, 2020)
   NOVA har i mange år gjennomført forskningsprosjekter om boligmarked, boligpolitikk og geografisk ulikhet i byrommet. I dette notatet presenterer vi et nytt prosjekt om den kommunale utleiesektoren i Oslo, et prosjekt NOVA ...
  • Resultater Velferdsbarometeret 2017 

   Hagen, Kåre (NOVA, OsloMet, 2017)
   Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk synes om regjeringens arbeid mellom hvert valg. Her presenteres svarene fra ...
  • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

   Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2018)
   Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
  • Ungdom i endring. Nye og unike data om ungdoms liv 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
   Hvordan er det å vokse opp som ungdom i dag? Hvordan påvirkes unges liv av familieressurser, og hva betyr utdanning og fritidsaktiviteter, relasjoner og helse for hvordan unge har det gjennom ungdomstiden? «Ungdom i endring» ...
  • Unge Medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
   Unge medborgere er en rapport om norske 14-åringers kunnskap om, forståelse av og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål. Analysene er basert på den internasjonale studien ICCS 2016. Hensikten med studien ...