Recent Submissions

 • Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...
 • Unge Medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
  Unge medborgere er en rapport om norske 14-åringers kunnskap om, forståelse av og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål. Analysene er basert på den internasjonale studien ICCS 2016. Hensikten med studien ...
 • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

  Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2018)
  Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
 • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
 • Ungdom i endring. Nye og unike data om ungdoms liv 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Hvordan er det å vokse opp som ungdom i dag? Hvordan påvirkes unges liv av familieressurser, og hva betyr utdanning og fritidsaktiviteter, relasjoner og helse for hvordan unge har det gjennom ungdomstiden? «Ungdom i endring» ...
 • «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...
 • Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

  Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (NOVA, Oslomet, 2019)
  NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
 • Resultater Velferdsbarometeret 2017 

  Hagen, Kåre (NOVA, OsloMet, 2017)
  Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk synes om regjeringens arbeid mellom hvert valg. Her presenteres svarene fra ...