Now showing items 1-20 of 900

  • Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Hilde Hatleskog Zeiner; Hanssen, Gro Sandkjær (0)
   Last ned gratis Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen ...
  • Kommunal organisering 2012. Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. 

   Sara Blåka; Trond Tjerbo; Zeiner, Hilde Hatleskog (Norsk institutt for by- og regionforskning, 0)
   Last ned gratis NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012 gjennom den såkalte organisasjonsdatabasen. Data fra undersøkelsen ...
  • Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Hanssen, Gro Sandkjær (0)
   Download for free Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen ...
  • Kommunal organisering 2012. Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. 

   Sara Blåka; Trond Tjerbo; Zeiner, Hilde Hatleskog (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 0)
   Download for free NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012 gjennom den såkalte organisasjonsdatabasen. Data fra undersøkelsen ...
  • Partners in conservation? 

   Odd Eirik Arnesen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   The Norwegian Agency for Development Co-operation (NORAD) commissioned the Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) to carry out a number of research projects to analyse the role of participation in natural ...
  • Evaluering av regionalt helsesamarbeid 

   Nils Finstad; Bjørn Kjenslie; Terje Lie; Ståle Opedal; Helge Strand Østtveiten (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Notatet presenterer resultater fra en forstudie i prosjektet. Hensikten med forstudien har dels vært å etablere et foreløpig teoretisk rammeverk for evalueringen av det regionale helsesamarbeidet. Notatet har også vært ...
  • Oslo kommunes boligpolitikk 1960-1989 

   Thorbjørn Hansen; Jon Guttu (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Tilknyttet prosjekt Bærekraftig utbygging og områdeutvikling
  • Barnevern i Norge 1990-1997 

   Sten-Erik Clausen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av barnevernet i Norge i perioden 1990-1997 i et longitudinelt perspektiv. I denne perioden var ialt 70 036 barn i kontakt med barnevernet. Rapporten presenterer saksgrunnlag for tiltak, ...
  • Regional utvikling på 1990-tallet 

   Sveinung Eikeland; Johansen, Steinar (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   I rapporten oppsummeres en rekke "klassiske" analyser av regional utvikling i Norge på 1990-tallet. Disse analysene gir samlet et bredt bilde av hvordan sentrum og periferi i Norge har utviklet seg forskjellig i perioden, ...
  • Reindriftsforvaltningen 

   Ivar Lie; Vigdis Nygaard (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   På oppdrag fra Reindriftsforvaltningen har NIBR evaluert Reindriftsforvaltningens organisasjon og virksomhet. I evalueringen drøftes ledelse, styring og organisering av virksomheten i etaten, med fokus på bl.a. personalledelse ...
  • Lokal samordning - finnes den? 

   Arvid Strand; Bjørn Moen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
  • Child protection in Norway 1990-97 

   Sten-Erik Clausen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av barnevernet i Norge i perioden 1990-1997 i et longitudinelt perspektiv. I denne perioden var ialt 70 036 barn i kontakt med barnevernet. Rapporten presenterer saksgrunnlag for tiltak, ...
  • Regional utvikling på 1990-tallet 

   Sveinung Eikeland; Johansen, Steinar (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   I rapporten oppsummeres en rekke "klassiske" analyser av regional utvikling i Norge på 1990-tallet. Disse analysene gir samlet et bredt bilde av hvordan sentrum og periferi i Norge har utviklet seg forskjellig i perioden, ...
  • Elkem Aluminium Mosjøen 

   Stig Karlstad (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   I rapporten analyserer NIBR samfunnsmessige konsekvenser i Vefsn-regionen av planene for nyinvesteringer og endret drift i Elkem Aluminium Mosjøen (EAM). Analysen er inndelt i tre hoveddeler: (i) Bosettings- og næringsutvikling ...
  • Fysisk aktivitet i nærmiljøet 

   Ken Jones (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten beskriver utviklingen av bygde nærmiljøanlegg med delfinansiering gjennom spillemidlene, fra og med ordningen ble innført i 1993 til 1999. Undersøkelsen viser at det er blitt bygget stadig flere slike enkle anlegg. ...
  • Mellom børs og akademia 

   Elisabeth Angell (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten evaluerer ordningen "akademiske lærlinger" og drøfter tre ulike modeller for en framtidig organisering av ordningen (fortsatt i fylkeskommunen, en overføring til SND eller lagt til Høgskolen i Finnmark der den ...
  • Elkem Aluminium Mosjøen 

   Stig Karlstad (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   I rapporten analyserer NIBR samfunnsmessige konsekvenser i Vefsn-regionen av planene for nyinvesteringer og endret drift i Elkem Aluminium Mosjøen (EAM). Analysen er inndelt i tre hoveddeler: (i) Bosettings- og næringsutvikling ...
  • DELTA-senteret 

   Feiring, Marte (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer driftsfasen ved DELTA-senteret. Den er en oppfølging av en tidligere analyse av etablerings- og igangsettingsfasen. Senteret er et statlig organ som skal arbeide for økt tilgjengelighet ...
  • The Norwegian Reindeer Husbandry Administration 

   Ivar Lie; Vigdis Nygaard (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   På oppdrag fra Reindriftsforvaltningen har NIBR evaluert Reindriftsforvaltningens organisasjon og virksomhet. I evalueringen drøftes ledelse, styring og organisering av virksomheten i etaten, med fokus på bl.a. personalledelse ...
  • "Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre..." 

   Bjørn Moen; Arvid Strand (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har et punkt 3.5 som uttrykker at når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje. ...