Recent Submissions

 • Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven 

  Astrup, Kim; Søholt, Susanne; Per Medby (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For de første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler ...
 • For tett? 

  lenes (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
  Download for free Fortetting har vært en politisk formulert strategi for boligbygging i senere år, men er ofte konfliktfylt. Vi vhar sett at spørsmål knyttet til bokvaliteter som felles utearealer, sol- og dagslysforhold ...
 • The Disabled in Planning 

  Martin Lund-Iversen; Knut Bjørn Stokke (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Hensikten med undersøkelsen ...
 • Innsetting eller utpeking? 

  Inger Marie Stigen; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2008)
  Download for free Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i ...
 • The Muslim Brotherhood in the Wider Horn of Africa 

  Atle Mesøy; Stig Jarle Hansen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis This report explores whether the Muslim Brotherhood can act as partners in the quest for development and peacemaking in the wider Horn of Africa (including Yemen). It explores the history of the various ...
 • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen 

  janerl; Sveinung Arnesen; Dag Arne Christensen; Bjarte Folkestad; groha; Marte Winsvold; Jacob Aars (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
  Last ned gratis Rapporten viser hvordan norske kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom valg, og hvilke erfaringer de har med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger for innbyggernes ...
 • Combating violence against women – Comparative evaluation of FOKUS’ projects on VAW 2005–2012 

  jornhh; peris (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
  Last ned gratis FOKUS’ projects to combat VAW have enabled organisations in a wide variety of countries to keep up and strengthen their advocacy work and capacity-building. Project results are mainly attributable to the ...
 • Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 

  groha; janerl; Marte Winsvold (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
  Last ned gratis Rapporten oppsummerer en del av erfaringene med nærdemokratiske ordninger i de nordiske landene, grovt sett siden 1960-tallet. Det vises hva slags ordninger som har vært prøvd ut, bakgrunnen og hensikten ...
 • Russian and Norwegian Environmental Youth Activists Cooperating: Evaluation of Natur og Ungdom’s Russia Project 

  Holm-Hansen, Jørn (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
  Last ned gratis Natur og Ungdom (NU)’s two Russian partners Aetas and PiM differ in their approach to the authorities. Although still relying on funds through NU, PiM and Aetas have been able to get diversified funding. ...
 • Labour market in three areas in Finnmark 

  Elisabeth Angell; Ivar Lie (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free Rapporten analyserer tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet i de tre regionene i Finnmark som har hatt størst ledighetsproblem: Indre Finnmark med meget høy ledighet over tid. Sør-Varanger med ...
 • Action plan for the care of the elderly 

  Ivar Brevik (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free Rapporten gjør rede for regional stats erfaringer og vurderinger av kontrollen av samsvaret mellom øremerkete tilskudd til pleie- og omsorgssektoren og kommunens bruk 1998-2001. Kontrollen har vært ...
 • Town councils and urban districts as active participators in the housing market 

  Aud Tennøy (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free Denne rapporten er skrevet på bestilling av prosjektet "Boligutvikling i Oslo og Akershus". Det er gjennomført ca. 60 samtaler med kommuner i Akershus og etater og bydeler i Oslo, for å kunne drøfte noen ...
 • Environment as an issue in a Russian town 

  Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free This report addresses the problems of making and upholding environmental protection as a political, popular, cultural and administrative issue in single-enterprise towns of Russia. The story told is that ...
 • Between political principles and local pragmatism 

  Hansen, Tore; Leif Arne Heløe; Myrvold, Trine; Jøran Toresen; Marte Winsvold (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2003)
  Download for free Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv ...
 • Foreign trade in the Barents region 

  Vigdis Nygaard (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
  61 Russian companies in the Murmansk region was interviewed about their business co-operations with the Norwegian, Swedish and Finish companies in the Barents region. This trade has been challenging for the companies as ...
 • Flerkulturelt barnevern 

  Myrvold, Trine; Holm-Hansen, Jørn; Thomas Haaland (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
  Download for free Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om flerkulturelt barnevernsarbeid. Oversikten dekker studier som er publisert på skandinaviske språk, engelsk, fransk og tysk. Hovedkonklusjonen er at det ...
 • The County Governor Between Local Autonomy and Central Governance 

  Unknown author (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2009)
  Download for free NIBR har etter oppdrag fra KS, gjennomført en studie av Fylkesmannens rolle mellom statlig styring og det kommunale folkestyret. Utformingen av fylkesmannsrollen og fylkesmannsembete er viktig både for ...
 • Descendents of Immigrants - Housing Status and Residential Distribution 

  Søholt, Susanne; Astrup, Kim (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2009)
  Download for free Undersøkelsen handler om hvordan og hvor etterkommere av innvandrere bor. Seks grupper av etterkommere med minioritetsbakgrunn er sammenlignet seg i mellom og med svensker og dansker. Undersøkelsen bygger ...
 • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

  Marte Winsvold; Siri Nørve; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2014)
  Download for free Summary in English in the report. Associated project Kartlegging av ordningene med kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Viable coastal communities. Place and economic development in the municipality of Skjervøy 

  Onsager, Knut; lenes; Vestby, Guri Mette; Frants Gundersen; kjesor (Oslo: Norwegian Institute for Urban og Regional Research, 2012)
  Download for free Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser ...

View more