Now showing items 1-20 of 916

  • Accessibility for the disabled 

   Aud Tennøy (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
   Download for free I denne rapporten belyses problemstillingene rundt tilgjengelighet for funksjonshemmede, ved nybygging og i eksisterende bygninger. Når det gjelder nybygging, er det fokusert på om dagens regelverk gir ...
  • Action plan for elderly care 

   Jøran Toresen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2003)
   Øremerkede tilskudd i forbindelse med Handlingsplan for eldreomsorgen medførte en markert aktivitetsvekst og utjevning. Investeringstilskudd vil ikke øke institusjonskapasiteten. Det vil bli flere pleieboliger selv om mange ...
  • Action plan for the care of the elderly 

   Ivar Brevik (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
   Download for free Rapporten gjør rede for regional stats erfaringer og vurderinger av kontrollen av samsvaret mellom øremerkete tilskudd til pleie- og omsorgssektoren og kommunens bruk 1998-2001. Kontrollen har vært ...
  • Agriculture, spatial planning and municipal agricultural plans 

   Odd Eirik Arnesen; Hans Olav Bråtå (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2003)
   Rapporten analyserer hvordan tilbakeføring av landbrukskontorene til kommunen og overføring av fylkeslandbrukskontoret til fylkesmannsembetet påvirker omdisponering av jordbruksareal ved kommunal arealplanlegging og ...
  • Aktivitetssone på Nordkalotten? 

   Sveinung Eikeland; Ivar Lie; Staffan Johansson (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Analysens utgangspunkt er den stagnasjon og tilbakegang det har vært med hensyn til sosio-økonomisk utvikling på Nordkalotten på 1990-tallet, samt den usikkerhet som er om regionalpolitiske virkemidler og andre typer ...
  • Aktivitetssone på Nordkalotten? 

   Sveinung Eikeland; Ivar Lie; Staffan Johansson (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
   Analysens utgangspunkt er den stagnasjon og tilbakegang det har vært med hensyn til sosio-økonomisk utvikling på Nordkalotten på 1990-tallet, samt den usikkerhet som er om regionalpolitiske virkemidler og andre typer ...
  • Anti-dropout programme for upper secondary education 

   Bergljot Baklien; Christopher Bratt; Gotaas, Nora (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
   Download for free Satsningen mot frafall i videregående opplæring var finansiert gjennom regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom. Målene var å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom tilbake til arbeid ...
  • Approaches, models and tools in local health promotion 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2014)
   Download for free This report provides a knowledge review of approaches, models, tools and methods for the overview work within public health and health promotion (folkehelse). The report is based on the health promotion ...
  • Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner 

   Elisabeth Angell; Ivar Lie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Rapporten analyserer tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet i de tre regionene i Finnmark som har hatt størst ledighetsproblem: Indre Finnmark med meget høy ledighet over tid. Sør-Varanger med ...
  • Areal- og transportutvikling i Osloregionen – faktagrunnlag 

   Frants Gundersen; Kjetil Sørlie; Njål Nore; Jørgen Aarhaug; Barlindhaug, Rolf (Oslo: Transportøkonomisk institutt, 2015)
   Osloregionen har vokst med rundt 15 prosent i perioden 2004-2013, noe mer enn gjennomsnittet for Norge. Dette gjelder befolkning, boliger, arbeidsplasser og transport. I absolutte størrelser har veksten vært størst i sentrum ...
  • Arealnormer 

   Anne-Karine Halvorsen Thorén; Jon Guttu; John Pløger (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som ...
  • Arena Lettmetall 

   Tom Johnstad (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
   Download for free Rapporten er en evaluering av Arena Lettmetall, som har vært et utviklingsprosjekt i tilknytning til lettmetallindustrien på Raufoss-Gjøvik-Toten i perioden 2004-2006. Prosjektet har vært en viktig ...
  • Arena Lettmetall 

   Tom Johnstad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Last ned gratis Rapporten er en evaluering av Arena Lettmetall, som har vært et utviklingsprosjekt i tilknytning til lettmetallindustrien på Raufoss-Gjøvik-Toten i perioden 2004-2006. Prosjektet har vært en viktig katalysator ...
  • Assessment of the Citizens' Initiative Instrument 

   Morten Blekesaune; Ståle Opedal (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2010)
   Download for free Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, KS og forhandlingssammenslutningene innen kommunal sektor, med mål om å bedre kvaliteten i overleveringen av kommunal tjenester, redusere ...
  • Attitudes to Food and Consumption 

   Christopher Bratt (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
   Download for free Rapporten gjengir data fra en longitudinell studie av forbrukeres matrelaterte holdninger og forbruk av mat. Undersøkelsen brukte et tilfeldig, landsdekkende utvalg av 3000 personer for en panelstudie ...
  • Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? 

   gurmet; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Geilo og Hemsedal er svært attraktive turistdestinasjoner, og direkte og indirekte følger mange fordeler og spesielle betingelser for lokal ungdom sammenlignet med andre bygdekommuner. Gjennom ungdom og unge voksnes ...
  • Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? 

   Vestby, Guri Mette; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2008)
   Download for free Geilo og Hemsedal er svært attraktive turistdestinasjoner, og direkte og indirekte følger mange fordeler og spesielle betingelser for lokal ungdom sammenlignet med andre bygdekommuner. Gjennom ungdom og ...
  • Avaliacáo do Programma Xingu do Instituto Socioambiental 

   Braathen, Einar (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2010)
   Download for free The report evaluates a major integrated programme for rain forest protection, indigenous rights and alternative models for natural resource management in Xingu Basin for the period 2005-2008. The evaluators ...
  • Avaliacáo do Programma Xingu do Instituto Socioambiental 

   Braathen, Einar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   Last ned gratis The report evaluates a major integrated programme for rain forest protection, indigenous rights and alternative models for natural resource management in Xingu Basin for the period 2005-2008. The evaluators ...
  • Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området 

   marekn; Katja Johannessen (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Last ned gratis Rapporten tar for seg hvilke oppfatninger og erfaringer et utvalg beboere på Lindeberg har om området og nærmiljøet sitt, som en del av Områdeløft Lindeberg. Hensikten er å se om tiltak til nå har hatt ...