Collections in this community

Recent Submissions

 • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

  Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
  I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
 • NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership 

  Holm-Hansen, Jørn (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-03)
  Covering the period since 2014, this evaluation describe the political context in which Russian environmentalist organisations operate within and how they cope with the situation. NU’s Russia Project has provided NU’s two ...
 • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

  Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
  Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
 • Styring av arealutvikling på områdenivå 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Rapporten diskuterer uformelle arealplaner, og vurdere tiltak (inkludert endring i regelverk) som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå.
 • Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler 

  Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med ...
 • Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset 

  Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Berge, Sara; Dalseide, Astri Margareta; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til ...
 • Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene 

  Harvold, Kjell (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene. En analyse av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, ...
 • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

  Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
 • Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena 

  Staver, Anne Balke; Liodden, Tone M.; Johnsen, Solveig B.; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-12)
  I denne rapporten utredes hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tilbys ved universiteter og høyskoler istedenfor i kommunene. Rapporten gir en oversikt over dagens tilbud i ...
 • Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter 

  Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf; Indset, Marthe; Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-11)
  Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken ...
 • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

  Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-10)
  Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
 • Dokumentasjonsrapport: Undersøkelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo 

  Unknown author (NIBR, OsloMet / Respons Analyse, 2019-09)
  Rapporten redegjør for gjennomføringen av spørreundersøkelsen om hvordan folk trives i flerkulturelle lokalsamfunn og hvordan lokalsamfunn endres som følge av innvandring. Undersøkelsen er gjennomført blant innbyggere med ...
 • Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling 

  Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-07)
  Rapporten retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.
 • Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta? 

  Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-09)
  Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering til arbeid eller videre utdanning. Videre analyseres resultatene til flyktninger og ...
 • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

  Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
 • Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis 

  Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Denne rapporten sammenstiller to delrapporter som belyser ulike sider av statens styring av kommunene, på to særlovsområder. Del 1 gjennomfører en analyse av styringsdiskurs og styringspraksis på helse og omsorgsområdet ...
 • Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

  Dag Juvkam (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
 • Ungdoms bilder av bygda og tanker om framtida 

  Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde 

  Hovik, Sissel; Eva Irene Falleth (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Tilknyttet prosjekt Kommunal forvaltning av Setesdal landskapsvernområde
 • Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) 

  Aasen, Berit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis The Multilateral Development Banks have worked on gender equality for more than 20 years. This paper gives a presentation of the World Bank, the African Development Bank, The Asian Development Bank and the ...

View more