Collections in this community

Recent Submissions

 • Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis? 

  Stokstad, Sigrid; Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-05)
  Leiegårdsloven gir kommunene forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder. Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende på vegne av beboerne, studentsamskipnad eller kommunen selv. Denne undersøkelsen av nyere praksis i Trondheim, ...
 • Utdanning for bærekraftig utvikling – hvordan kan man organisere et følgeforskningsprosjekt av FN-sambandets digitale læringsressurs "Bærekraft" 

  Aasen, Berit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-05)
  I 2017 vedtok FN sytten bærekraftsmål, som medlemslandene har sluttet seg til, og som de rapporterer på jevnlig. Bærekraftsmål 4 omhandler utdanning som favner alle og med høy kvalitet. Delmål 4.7 er utdanning om og for ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sunderland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF, NIBR, NIFU, 2020-04)
  Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
 • Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander – en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningen 

  Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-04)
  Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere – dvs. den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere. Siden tidligere kartlegginger (2012) har flere av rammevilkårene som bestemmer et ...
 • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing 

  Monkerud, Lars Chr.; Klausen, Jan Erling (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-04)
  Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020) og som også deltar i Kommunal- og modernisreingsdepartementets prosjekt ...
 • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

  Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
  I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
 • NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership 

  Holm-Hansen, Jørn (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-03)
  Covering the period since 2014, this evaluation describe the political context in which Russian environmentalist organisations operate within and how they cope with the situation. NU’s Russia Project has provided NU’s two ...
 • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

  Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-03)
  Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
 • Styring av arealutvikling på områdenivå 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Rapporten diskuterer uformelle arealplaner, og vurdere tiltak (inkludert endring i regelverk) som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå.
 • Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler 

  Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med ...
 • Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset 

  Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Berge, Sara; Dalseide, Astri Margareta; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik; Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til ...
 • Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene 

  Harvold, Kjell (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene. En analyse av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, ...
 • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

  Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
  Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
 • Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena 

  Staver, Anne Balke; Liodden, Tone M.; Johnsen, Solveig B.; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-12)
  I denne rapporten utredes hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tilbys ved universiteter og høyskoler istedenfor i kommunene. Rapporten gir en oversikt over dagens tilbud i ...
 • Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter 

  Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf; Indset, Marthe; Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-11)
  Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken ...
 • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

  Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-10)
  Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
 • Dokumentasjonsrapport: Undersøkelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo 

  Unknown author (NIBR, OsloMet / Respons Analyse, 2019-09)
  Rapporten redegjør for gjennomføringen av spørreundersøkelsen om hvordan folk trives i flerkulturelle lokalsamfunn og hvordan lokalsamfunn endres som følge av innvandring. Undersøkelsen er gjennomført blant innbyggere med ...
 • Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling 

  Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-07)
  Rapporten retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.
 • Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta? 

  Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-09)
  Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering til arbeid eller videre utdanning. Videre analyseres resultatene til flyktninger og ...
 • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

  Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...

View more