Collections in this community

Recent Submissions

 • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

  Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-10)
  Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
 • Dokumentasjonsrapport: Undersøkelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo 

  Unknown author (NIBR, OsloMet / Respons Analyse, 2019-09)
  Rapporten redegjør for gjennomføringen av spørreundersøkelsen om hvordan folk trives i flerkulturelle lokalsamfunn og hvordan lokalsamfunn endres som følge av innvandring. Undersøkelsen er gjennomført blant innbyggere med ...
 • Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling 

  Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-07)
  Rapporten retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.
 • Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta? 

  Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-09)
  Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering til arbeid eller videre utdanning. Videre analyseres resultatene til flyktninger og ...
 • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

  Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
 • Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis 

  Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Denne rapporten sammenstiller to delrapporter som belyser ulike sider av statens styring av kommunene, på to særlovsområder. Del 1 gjennomfører en analyse av styringsdiskurs og styringspraksis på helse og omsorgsområdet ...
 • Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

  Dag Juvkam (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
 • Ungdoms bilder av bygda og tanker om framtida 

  Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde 

  Hovik, Sissel; Eva Irene Falleth (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Tilknyttet prosjekt Kommunal forvaltning av Setesdal landskapsvernområde
 • Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) 

  Aasen, Berit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis The Multilateral Development Banks have worked on gender equality for more than 20 years. This paper gives a presentation of the World Bank, the African Development Bank, The Asian Development Bank and the ...
 • Konsulentbedrifter og byutvikling 

  Arvid Strand; Harvold, Kjell-Arve; Bjørn Moen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Nyinnflytting, videreflytting og annen storbydemografi 

  Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Stadig flere av landets unge flytter inn til storbyene. Av alle som kommer har det vært vanlig at omtrent 60 prosent har flyttet ut igjen innen de er 35 år. Tendensen til å flytte videre har i de siste ...
 • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

  janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
  Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...
 • Bolig + 

  lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Bolig + 

  lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
  Last ned gratis Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen ...
 • Eldres boligpreferanser 

  Barlindhaug, Rolf (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Notatet viser utviklingen i eldrebefolkningen fram til 2030 fordelt på sentrale og perifere kommuner. Boligpreferanser defineres i forhold til etterspørsel. Teorier om eldres flytting, studier av faktisk ...
 • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna 

  Skogheim, Ragnhild; Knut Bjørn Stokke; Erling Vindenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk Instituttprogram (SIP) Kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning 2004-2008, finansiert av Norges forskningsråd. I programmmet samarbeider Norsk ...
 • Kommunal klima- og energiplanlegging 

  Lars Risan; Harvold, Kjell-Arve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
  Last ned gratis Notatet gjennomgår kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. Det foretas en kvantitativ gjennomgang av er hvor mange kommuner som har utarbeidet plan. I tillegg foretas det en kvalitativ analyse av et ...
 • Sykehusoppgjøret 

  Jøran Toresen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforksning, 2001)
  Last ned gratis Fylkene vil ikke være i stand til å 'drive de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte' etter sykehusoppgjøret. Til sammen må fylkenes frie inntekter økes med mellom 1270 og 1750 millioner kroner ...
 • Konsolidering på et fragmentert felt. Utvikling av rammebetingelser for selvhjelpsarbeid 1996–2012 

  Zeiner, Hilde Hatleskog (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
  Last ned gratis Dette arbeidsnotatet spør hvordan og hvorfor organiseringen av selvhjelpsfeltets rammebetingelser har vokst fram. Notatet tar for seg to formative faser i etableringen og utviklingen av samarbeidsrelasjoner: ...

View more