Now showing items 277-296 of 358

  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sidsel Sverdrup; Kristofersen, Lars Bjarne; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013.0)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...
  • Tegnspråkets inkluderende kraft 

   Hydle, Ida Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012.0)
   I Trondheim har en ungdomsklubb siden 2009 satt søkelyset på kommunikasjon og samhandling på tvers av tale, tegn og hørsel. Her møtes ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel, med eller uten høreapparat eller ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015.0)
   In 2012, elective subjects were reinstated in Norwegian lower secondary school in an effort to make lower secondary school more motivational, practical and varied for the pupils. NOVA has assessed whether the reinstatement ...
  • The Baltic Sea Regional Study on Adolescents' Sexuality 

   Mossige, Svein; Svedin, Carl Goran; Ainsaar, Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007.0)
   What experiences do young people have when it comes to sexual offences and sexual abuse? Is exchange of sex for payment uncommon among young people? Do adolescents agree with attitudes that promote sexual offences? What ...
  • Tid for trøst 

   Klette, Trine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007.0)
   Sykepleier og forsker Trine Klette har undersøkt betydningen av trøst i barndommen. I perioden 1998-2002 observerte hun en rekke korte atskillelser og gjenforeninger mellom mødre og barn i forbindelse med prosjektet ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014.0)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001.0)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Tilhørighetens balanse 

   Moen, Bjørg (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009.0)
   The report focuses on women’s daily life in Norwegian-Pakistani families. I dissolve the dichotomization between ”modern” and ”traditional” muslim women, which is frequently understood as ”westernized independent women” ...
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006.0)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grö¼nerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser 

   Demiri, Aisha Synnøve; Gundersen, Tonje (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016.0)
   Rapporten handler om foreldres erfaringer med det offentlige tjenestesystemet når de har barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten består av en litteraturgjennomgang fra utvalgte land publisert i perioden 2009–2015 samt ...
  • Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

   Gundersen, Tonje; Madsen, Christian; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014.0)
   The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs commissioned NOVA to do this study. The purpose of the study is to provide improved and updated knowledge about services to people with disabilities who are ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003.0)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008.0)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006.0)
   In Norway, tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers is politically anchored in chapter 8 of Stortingsmelding no. 17 (2000-2001) from (KRD 2001). The then sharp increase in the numbers of UMAs ...
  • Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? 

   Bakken, Anders; Hyggen, Christer (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018.0)
   Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller ...
  • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

   Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA, Oslomet, 2020)
   Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
  • Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002.0)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar om tverrnasjonal, komparativ barneforskning. Norske og utenlandske foredragsholdere belyste muligheter og utfordringer som er knyttet til å utvikle kunnskap om barn og barndom ved ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000.0)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? 

   Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009.0)
   This is the first report from NOVAs contribution to the ongoing evaluation of the Knowledge Promotion reform, initiated by the Ministry of Education and Research and organised and financed by the The Norwegian Directorate ...