Recent Submissions

 • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

  Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (NOVA, Oslomet, 2020)
  NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
 • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

  Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA, Oslomet, 2020)
  Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
 • For gammel? 

  Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
 • Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep 

  Mossige, Svein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Hva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan ...
 • Tilfreds med uklarhet 

  Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
 • Livskvalitet som psykisk velvære 

  Næss, Siri (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Ordet livskvalitet brukes på flere forskjellige måter. I denne rapporten defineres det som psykisk velvære - livskvalitet er å oppleve livet som godt og ha en grunnstemning av glede. En slik definisjon gir et fruktbart ...
 • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

  Grue, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
 • Ung i Frogn 

  Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
 • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

  Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
 • Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

  Ford, Margaret (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
 • Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring 

  Hellevik, Tale (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Rapporten gir en oversikt over hvilke endringer som har inntruffet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagen etter kontantstøttens innføring. Det blir tatt utgangspunkt i stridsspørsmålene som har vært fremme i debatten ...
 • Ung i Notodden 

  Hougen, Hanne Cecilie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Notodden kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført høsten 1999 blant ungdomsskoleelever og elever ved de videregående skolene i kommunen. Utvalget består av 706 ...
 • De siste årene. 

  Daatland, Svein Olav (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1997)
  Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå ...
 • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

  Nordahl, Thomas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
 • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

  Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
 • Youth Unemployment and Marginalisation in Northern Europe 

  Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  This report presents the main results from a comparative research project funded by the European Commission, the Fourth Framework Programme, TSER, for the period 1997 to 1999. Hammer, Torild has co-ordinated the project. ...
 • Vi spiller på lag 

  Solem, Per Erik; Høistad, Bodil (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Denne rapporten beskriver ulike former for integrasjon mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester i norske kommuner. Der tjenestene er integrerte, og særlig når alle tre tjenestene er samorganisert med ...
 • Social inequalities in health and their explanations 

  Elstad, Jon Ivar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  The burden of ill health and the blessing of good health are unequally distributed in society. The lower strata - those with hard jobs, modest wages and low education - have higher mortality and more morbidity than the ...
 • Eldresenteret nå og framover 

  Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
  Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
 • Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn 

  Hegna, Kristinn; Kristiansen, Hans W. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1999)
  The NOVA report on living conditions and life quality among lesbian women and gay men has three parts: a review of existing Scandinavian research in the field (Part I), a survey of attitudes toward gays/lesbians in the ...

View more