Now showing items 1-20 of 28

  • På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering 

   Øverli, Ingvil Thallaug (NOVA, OsloMet, 2020)
   Dette forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det undersøker hvordan barnevernstjenestens sikkerhetsarbeid i plasseringssaker forstås og organiseres med utgangspunkt i barnevernsansattes ...
  • Inntektsdynamikk og bostøtte 

   Nordvik, Viggo; Astrup, Kim (NOVA, OsloMet, 2020)
   Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt, og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. For å forstå denne utviklingen dokumenterer vi i denne rapporten hvordan betydningen av ikke-skattbare overføringer ...
  • Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn (NOVA, OsloMet, 2019)
   Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. ...
  • Ekteskap i nær slekt. En kunnskapsgjennomgang 

   Aarset, Monica Five; Gotehus, Aslaug; Tveito, Siri Berg (NOVA, OsloMet, 2020)
   De siste 20 årene har det vært stadig økende oppmerksomhet rundt tema som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Søskenbarnekteskap ble forholdsvis tidlig trukket fram i debatten om tvangsekteskap, ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NOVA, OsloMet, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Evaluering av «Idrett for alle i Oslo». Kartleggingsrapport 2020 

   Solstad, Gerd Marie; Bakken, Anders (NOVA, OsloMet, 2020)
   Satsingen «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 med mål om økt og mer mangfoldig idrettsdeltakelse blant barn og unge. I denne rapporten kartlegger vi utgangspunktet for idrettssatsingen som NOVA ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (NOVA, Oslomet, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Ungdata. Ung i Distrikts-Norge 

   Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2020)
   Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det og hva de driver med på fritida. ...
  • Report: Generation, Inheritance, and Wealth 

   Grøtting, Maja W. (NOVA, Oslomet, 2019)
   This report concerns the relationship between generation, inheritance, and wealth. The report starts with a detailed literature review of the empirical findings of the relationship between generation, inheritance, and ...
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (NOVA, Oslomet, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Evaluering av Lesevenn. Høytlesning for barn, utført av sanitetskvinner 

   Gotehus, Aslaug (NOVA, Oslomet, 2019)
   NOVA har på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) evaluert prosjektet «Lesevenn». Lesevenn er høytlesning for barn, og utføres av frivillige tilknyttet lokale sanitetsforeninger. Aktiviteten drives i samarbeid ...
  • Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen 

   Danielsen, Eirin Mo (NOVA, Oslomet, 2019)
   NOVA har på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) evaluert tiltaket «Ressursvenn». En ressursvenn er en frivillig kvinne som skal tilby sosial støtte til en voldsutsatt person som befinner seg i reetableringsfasen ...
  • Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane (NOVA, Oslomet, 2019)
   Dette notatet drøfter overføringsverdien av et sivilrettslig tiltak i England og Wales i arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap i Norge. I 2008 ble såkalte Forced Marriage Protection Orders (FMPO) innført i engelsk rett ...
  • Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon 

   Melby, Eli Ramsvik; Bredal, Anja (NOVA, Oslomet, 2019)
   Rapporten gir en kunnskapssammenstilling om flergifte og polygam praksis hovedsakelig blant ikke-vestlige migranter i en vestlig kontekst. Litteraturgjennomgangen viser generell mangel på forskning om temaet, og det er ...
  • Ungdata 2019. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2019)
   I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom. Ungdata viser at de aller fleste trives med det livet de lever. Ungdom er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti ...
  • Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November 

   Bredal, Anja (NOVA, Oslomet, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Den gir en sluttrapportering fra følgeevalueringen av Prosjekt November, ...
  • Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år. 

   Løvgren, Mette; Svagård, Vegard (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, 2019)
   Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden og på skolen. I 2017 og 2018 deltok 15 529 barn i undersøkelsen som ...
  • Ungdom, kjønn og fritid 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Oslo: NOVA, 2019)
   Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knytta til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i ...
  • Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (Oslo: NOVA, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) 

   Rosten, Monika Grønli; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (Oslo NOVA, 2019)
   Som et resultat av partnerskapet mellom Deichman og Bydel Alna, åpnet dørene for Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) i mars 2016. I nyrenoverte lokaler skulle det som tidligere var Deichman filial Furuset, Furuset ...