Collections in this community

Recent Submissions

 • Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere. To år med metodeutprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekter 

  Mentzoni, Tatiana Maximova (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-01)
  Denne rapporten dokumenterer erfaringer fra forskningsprosjektet «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet ...
 • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap. 

  Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-08)
  På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
 • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-08-08)
  Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
 • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering 

  Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-07-05)
  Den 1. juli 2017 trådte Loven om statens ansatte mv. (statsansatteloven) i kraft i Norge, og erstattet med dette tjenestemannsloven. Blant elementene som har blitt endret i overgangen til ny lov er adgangen til midlertidige ...
 • Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

  Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-05)
  Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er ...
 • Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum 

  Wathne, Christin Thea; Talberg, Niri; Gundhus, Helene O. I. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-04-10)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - OsloMet ved Christin Thea Wathne, Niri Talberg (Forskningsstiftelsen Fafo) og Helene O. I. Gundhus (Universitetet i Oslo og Politihøgskolen), fikk i 2018 midler av Difi til å gjennomføre ...
 • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

  Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-04-10)
  Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring ...
 • Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier 

  Brattbakk, Ingar; Woll, Katrine Mauseth; Aunan, Sigmund; Aasen, Lars (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019)
  Boindeks er et pilotprosjekt hvor vi har involvert kommunale beboere og masterstudenter i sosialt arbeid som medforskere i et undersøkelsesopplegg basert på faglig sterkt partnerskap mellom en interesseorganisasjon for ...
 • Følgeevaluering av «Familie for første gang». Delrapport 2: Prosjektfase 2017 - 2018 

  Pedersen, Eirin; Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-01-03)
  Dette er den andre av to delrapporteringer fra prosessevalueringen. Denne delrapporten følger utprøvingen i oppstartsfasen mellom våren 2017 og våren/sommeren 2018. Rapporten inneholder både kvalitative intervju samlet ...
 • Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA) 

  Frøyland, Kjetil; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Nedregård, Oda (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2018)
  Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet fikk i oppdrag av ASD å gjøre en sammenstilling av kunnskap om betydningen av ulike tiltak og virkemidler for å nå IA-avtalens mål og ...
 • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-02-05)
  • Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres. • Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde. • ...