Now showing items 1-20 of 1481

  • Planning and managing community nutrition work 

   Oshaug, Arne (World Health Organization, Regional Office for Europe / International Nutrition Section, WHO Collaborating Center, Nordic School of Nutrition, University of Oslo, 1994)
  • Selvhjelp i folkehelsearbeid 

   Frøydis Eidheim (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Dette notatet er resultat av en forstudie i Angstringen, en selvhjelporganisasjon av og for mennesker med angst. Forstudien har først og fremst siktet mot å identifisere trekk ved organisasjonens ideologi ...
  • Klassiske analyser: betingelser og barrierer for bosetting i distriktene 

   Agnete Wiborg; Cecilie Høj Anvik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   I notatet presenteres en kunnskapsoversikt over betingelser og barrierer for bosetting i distriktene, basert på forskning som er gjennomført på 1980- og 1990-tallet. Utgangspunktet er kvalitativt baserte case-studier, og ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2000-03)
  • Sykehusoppgjøret 

   Jøran Toresen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforksning, 2001)
   Last ned gratis Fylkene vil ikke være i stand til å 'drive de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte' etter sykehusoppgjøret. Til sammen må fylkenes frie inntekter økes med mellom 1270 og 1750 millioner kroner ...
  • Det samiske knutepunkt for LA 21 

   Einar Eythorsson (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Dette er det andre notatet fra en underveisevaluering av det samiske knutepunkt for Lokal Agenda 21. Notatet er en analyse av gjennomføringen av tiltak som ble planlagt og initiert i regi av samisk knutepunkt ...
  • Intensjoner og realiteter i et prosjekt 

   Ingvild H. Røsstad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Notatet er en evaluering av prosjektet "Kultur gir helse" i Bygdøy-Frogner bydel i Oslo. Det er opprinnelig skrevet som hovedfagsoppgave i sosiologi ved Universietet i Oslo.
  • Øremerkede tilskudd til pleie og omsorg 

   Jøran Toresen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Generelt var det små lekkasjer fra øremerkede tilskudd til pleie og omsorg i 1997, men i de aller rikeste kommunene var det forholdsvis betydelig lekkasje. Etter innføring av aktivitetskravet i 1998, er ...
  • Vold, konflikt og gjenger 

   Thomas Haaland; Tore Bjørgo (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Rapporten gir resultater fra en undersøkelse av omfanget av vold, trusler, gjengtendenser, rus og hærverk blant ungdomsskoleelever i Skedsmo kommune.
  • Policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region 

   Vigdis Nygaard; Lyudmila Ivanova (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis This document consists of a working paper from a policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region. The exercise was organised by three research institutions: NIBR from Norway, IEP ...
  • Fokus på unge brukere på krisesenter 

   Solberg, Anne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Studien kaster lys over hvordan barn i skolealder håndterer de betingelsene som tilbys dem mens de bor på krisesenter med moren sin. Arbeidet er en forstudie som følges opp av en mer omfattende undersøkelse. ...
  • Unge voksne i utkant-Norge 

   Orderud, Geir (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   På grunnlag av en spørreskjemaundersøkelse i et utvalg distriktskommuner i Hedmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag forsøker notatet å avdekke oppfatninger om stedselementene natur og kulturlandskap, bebyggelse og ...
  • Mellom symbol, eksperiment og administrasjon? 

   Harvold, Kjell-Arve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis I notatet drøftes den kommunale tilpasningen til lokal Agenda 21 (LA 21), basert på arbeidet i tre norske kommuner. Casestudiene viser at det er stor forskjell i de tre kommunenes LA 21-arbeid. Den store ...
  • Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked 

   Skogheim, Ragnhild (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis
  • Rekruttering av kvinner til kyst- og bygde-Norge 

   Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Flyttes det mye fordi man er ute etter å få arbeid? Hvor stor del av flyttingene dreier dette seg om, for eksempel til forskjell fra de som flytter fra en jobb til en annen. Hvor mange får barn i forbindelse ...
  • PBL-relatert planforskning 1993-2001 

   John Pløger (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Notatet er en annotert oversikt over planforskning i Norge. Første utgave ble publisert i november 1998 som NIBR-notat 1998:125.
  • Barnevern og kontantstøtte 1999-2000 

   Sten-Erik Clausen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Analysene som presenteres er basert på registerdata om barnevern, sosialhjelp og kontantstøtte. Materialet består av i alt 5.395 barn som hadde fått tiltak fra barnevernet i 1999-2000. Av disse hadde 69 ...
  • Oppfølgende undersøkelser 

   Aud Tennøy (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en undersøkelse av 51 sluttdokumenter. Det er vurdert hvorvidt det i sluttdokumentene er stilt krav om oppfølgende undersøkelser, eventuelt hvilke undersøkelser det er stilt krav om, ...
  • Kirkens ungdomsprosjekt 

   Thomas Haaland; Yngve Carlsson (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Notatet beskriver arbeidet som utføres i Kirkens Ungdomsprosjekt, og gjengir unge brukeres, ansatte- og frivillige medarbeideres, samt representanter for samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet.
  • Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

   Christopher Bratt; Ken Jones; Vibeke Nenseth (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...