Now showing items 21-40 of 1986

  • "Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre..." 

   Bjørn Moen; Arvid Strand (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har et punkt 3.5 som uttrykker at når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje. ...
  • Samisk videregående opplæring under reform 94 

   Arild Røkenes (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten er en evaluering av samisk videregående opplæring slik denne har fungert før og etter reform 94. Den dokumenterer at elever ved de samiske videregående skolene har en lav gjennomføringsprosent. Dette er i liten ...
  • Ungdomsundersøkelse i Drammen 1999 

   Christopher Bratt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   En spørreskjemaundersøkelse blant ungdomsskoleelevene i Drammen tar opp ungdommens trivsel på skolen, fritidsbruk (med fokus på eventuell rusbruk), forholdet mellom etniske grupper og tilfeller av slåsskamper.
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Dag Juvkam; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike ...
  • Høgskolenes regionale betydning 

   Peter Arbo; Bjørnar Sæther; Jan Mønnesland; knuton; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskolenes løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Sten-Erik Clausen; An-Magritt Jensen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for barnets fødsel, hvorvidt de flytter ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Margrete Gaski (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, ...
  • Helse og kultur 

   Bergljot Baklien; Yngve Carlsson (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et ...
  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vidar Vanberg (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale ...
  • Locally coordinated policies - is it possible? 

   Arvid Strand; Bjørn Moen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
  • Evaluering av regionalt helsesamarbeid 

   Nils Finstad; Bjørn Kjenslie; Terje Lie; Ståle Opedal; Helge Strand Østtveiten (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Notatet presenterer resultater fra en forstudie i prosjektet. Hensikten med forstudien har dels vært å etablere et foreløpig teoretisk rammeverk for evalueringen av det regionale helsesamarbeidet. Notatet har også vært ...
  • Oslo kommunes boligpolitikk 1960-1989 

   Thorbjørn Hansen; Jon Guttu (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Associated project Bærekraftig utbygging og områdeutvikling
  • Youth study in Drammen 1999 

   Christopher Bratt (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   En spørreskjemaundersøkelse blant ungdomsskoleelevene i Drammen tar opp ungdommens trivsel på skolen, fritidsbruk (med fokus på eventuell rusbruk), forholdet mellom etniske grupper og tilfeller av slåsskamper.
  • Sami upper secondary education under Reform 94 

   Arild Røkenes (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Rapporten er en evaluering av samisk videregående opplæring slik denne har fungert før og etter reform 94. Den dokumenterer at elever ved de samiske videregående skolene har en lav gjennomføringsprosent. Dette er i liten ...
  • Between the market and academia 

   Elisabeth Angell (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Rapporten evaluerer ordningen "akademiske lærlinger" og drøfter tre ulike modeller for en framtidig organisering av ordningen (fortsatt i fylkeskommunen, en overføring til SND eller lagt til Høgskolen i Finnmark der den ...
  • Partners in conservation? 

   Odd Eirik Arnesen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   The Norwegian Agency for Development Co-operation (NORAD) commissioned the Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) to carry out a number of research projects to analyse the role of participation in natural ...
  • The DELTA Centre 

   Feiring, Marte (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer driftsfasen ved DELTA-senteret. Den er en oppfølging av en tidligere analyse av etablerings- og igangsettingsfasen. Senteret er et statlig organ som skal arbeide for økt tilgjengelighet ...
  • "When capacity problems arise in the road system other measures shall .....": 

   Bjørn Moen; Arvid Strand (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har et punkt 3.5 som uttrykker at når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje. ...
  • Physical activity in the neighbourhood 

   Ken Jones (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Rapporten beskriver utviklingen av bygde nærmiljøanlegg med delfinansiering gjennom spillemidlene, fra og med ordningen ble innført i 1993 til 1999. Undersøkelsen viser at det er blitt bygget stadig flere slike enkle anlegg. ...
  • Major demographic trends in four urban regions 

   dagju; kjesor (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Download for free Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ...