Now showing items 3035-3054 of 3193

  • Et valg av betydning? 

   Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Sluttrapport for evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune i 1999. I flere av analysene brukes også datasett fra NIBRs evaluering av tilsvarende forsøk i perioden 1995-1999. Rapporten ...
  • Valget av bibliotekarstudiet - basert på introverte eller ekstroverte verdier? 

   Gundhus, Mathias (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
  • Valgets kvaler : Rekruttering til restaurant- og matfag 

   Ledsaak, Oddlaug; Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-10)
  • Valgmuligheter i ungdomsskolen 

   Bakken, Anders; Dæhlen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   In Norway optional subjects in lower secondary school are limited. With the latest reform in the 10-year compulsory school The Knowledge Promotion Reform implemented in 2006, available choices for pupils in lower secondary ...
  • Valuing Norwegian Wool 

   marieh; ingunk; Tone Skårdal Tobiasson; kirsil; Marit Vestvik; Madeline Buck (Oslo: Consumption Research Norway, 2012)
   Wool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian ...
  • Valutaeksponering i den norske sjømatindustrien 

   Arshad, Shajah; Jugo, Alen; Rohin, Tawab (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
  • En vanskelig pasient? 

   Grue, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   Rapporten belyser spørsmålet om hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...
  • Den vanskelige samhandlingen 

   Myrvold, Trine; Geir Møller; Zeiner, Hilde Hatleskog; Ingvild Vardheim; Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn (Oslo:, 2011)
   Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser ...
  • Den vanskelige uavhengigheten 

   Indset, Marthe; Trond Tjerbo (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten ser nærmere på meningsinnholdet i uavhengighetsbegrepet, og vilkår for uavhengig revisjon, og spør hvordan uavhengighet kan ivaretas i en kommunal revisjonssammenheng. Utredningen viser at uavhengighet er et ...
  • Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt 

   Sørvoll, Jardar; Aarset, Monica FIve (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2015-11)
   Prosjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Varsling i norsk arbeidsliv 

   Hamza, Alaa; Slapgaard, Hanna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
  • Vask og stell av ull 

   Klepp, Ingun Grimstad (Oslo, SIFO, 2003)
   Rapporten gjør rede for vaner og holdninger knyttet til bruk og stell av ull og proble-mer knyttet til dette. Målsettingen med rapporten er å gjøre stell av ull enklere gjen-nom innformasjon om egenskaper ved ullvaskemidler, ...
  • Veien til gjenopprettelse av velvære hos pasienter med Crohns sykdom 

   Løndal, Marte-Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabilitering 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Overgang til ordinært arbeid framstår klart som et av de viktigste målene for deltakerne i MARY-prosjektet. For mange er veien til jobb lang. Det er også få personer som har fått arbeid gjennom MARY-prosjektet. Arbeidsgiverne ...