DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

  Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Forbruksforskningsforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-07-11)
  Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
 • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering 

  Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-07-05)
  Den 1. juli 2017 trådte Loven om statens ansatte mv. (statsansatteloven) i kraft i Norge, og erstattet med dette tjenestemannsloven. Blant elementene som har blitt endret i overgangen til ny lov er adgangen til midlertidige ...
 • Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven 

  Astrup, Kim; Søholt, Susanne; Per Medby (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For de første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler ...
 • For tett? 

  lenes (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
  Download for free Fortetting har vært en politisk formulert strategi for boligbygging i senere år, men er ofte konfliktfylt. Vi vhar sett at spørsmål knyttet til bokvaliteter som felles utearealer, sol- og dagslysforhold ...
 • The Disabled in Planning 

  Martin Lund-Iversen; Knut Bjørn Stokke (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2002)
  Download for free Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Hensikten med undersøkelsen ...

View more