DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

Central administration [0]
Centre for the Study of Professions [89]
Centre for Welfare and Labour Research [15]
Faculty of Education and International Studies [310]
Faculty of Health Sciences [173]
Faculty of Social Sciences [471]
Faculty of Technology, Art and Design [107]
Research Programmes [0]
 • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09)
  Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
 • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-03)
  I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

  Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-17)
  Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
 • Indikatorer for ny integreringslov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-16)
  Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
 • Referansebudsjettet 2020 

  Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.

View more